عاشقانه های یگانه و آرمین

مابه عشق هم زنده ایم...


آرمینم، من که از اولش هم عاشق تو بوده ام ،

 من که در تمام سختی ها قول داده بودم در کنارت بمونم

 تو چقدر خوبی که تا اینجا هم از دلت راضی بوده ام… .

 شب میشود و دلتنگی هایم بیشتر ، چرا نمی رسد فردا ، چند قطره اشک هم بیشتر….

 فردا برسد تو بیایی ، من تو را ببینم و تو با عشق کنارم بمانی …

آرمینم ، من عاشقم ، تمام احساستم به حساب قلب تو

 خوب هوای قلبم را داری ، همین را میخواستم از خدا ،

 تو چه احساس زیبایی داری ، همین است که همیشه شادم ،

 همین است که همیشه با آرامش شبها را میخوابم….

 عشق تو اینجاست در قلبم ، قلبی که درگیر است با یادت ،

 خودت هم میدانی  که میخواهمت

آرمینم ، سرت را بگذار بر روی شانه هایم ، بگذار سکوت باشد بینمان تا بشنوم صدای نفسهایت،

 تا برسم به جایی که در بر بگیرم تمام احساسات زیبایت را…

 احساسی از تو ، که با آن به اینجا رسیده ام ،

 که من هم مثل تو با احساس شدم و در ساحل دلت امواج مهربانت را در میان گرفته ام

 با تو همیشه در اوج عشق به سر میبرم ، با تو هر جا که بخواهی میروم ،

 با تو عاشقم و همیشه به قلبت عشق میدهم …

 عشق میدهم تا عاشقانه بمانیم ،

آرمینم منو ببخش که اگه لحظه ای تنهات گذاشتم


تاريخ سـاعت نويسنده یگانه| |